ლოცვა მიწისძვრისაგან დასაცავად  წასაკითხი – გააზიარეთ, რათა ბევრმა ნახოს.

გაუზიარე მეგობრებს

ლოცვა მიწისძვრისაგან დასაცავად  წასაკითხი 🙏

გვიხსენ საშინელისაგან ძრვისა  ჩვენ ყოველნი უფალო, და ცოდვათა ჩუენთა წულულებისაგან  მოუთმენელისა. რიდე უფალო მართლმადიდებელსა ერსა შენსა, რომელი მოიგე სისხლითა შენითა მეუფეო, და ნუ მისცემ  ქვეყანასა შენსა,  ძრვითა საშინელითა  წარსაწყმედელად, რამეთუ თვინიერ შენსა  სხვა ღმერთი არა ვიცით. უფალო ჩვენო ტკბილო იესო ეტყოდე მღაღადებელთა “მე  მხოლო ვარ თქუენ თანა,  და ვერვინ შემძლებელ არს ვნებად თქუენდა..”

ღმერთო დაიფარე საქართველო, ყველა ოჯახი. დაგვიფარე უბედურებისაგან.
მშვიდობა ჰქონდეს ჩვენს ქვეყანას.

ზემოთ